Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti: Naložba v postavitev dveh plastenjakih iz naslova podukrepa 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

Cilji podukrepa: S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bo na ekološki kmetiji Dvornik dosežen cilj povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje.

Pričakovani rezultati: S pridelavo zelenjave v dveh plastenjakih bomo lahko zagotovili gojenim vrstam zelenjave optimalne pogoje za rast, zmanjšali bomo možnosti okužbe ter prenosa bolezni z rastline na rastlino. Z nakupom dveh plastenjakov bomo lahko vzpostavili primernejši sistem kolobarjenja, ki je pri ekološkem kmetovanju še posebej pomemben in hkrati nujen ukrep.

Spletna stran Evropske komisije

Spletna stran programa razvoja podeželja